Všeobecné obchodní podmínky

Zaplacením objednávky online kurzu „Hýbej se chytře“ souhlasí Uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení
1.1 Poskytovatelem služeb online kurzu Hýbej se chytře, provozovaného na serveru hybejsechytre.cz, je společnost Smart Academy s.r.o. se sídlem Švermova 1318, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 06533051, spisová značka: C 40476, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“).
1.2 Prodávajícím je společnost Smart Info s.r.o. se sídlem Přemyslova 1607, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 04985699, spisová značka: C 37373, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Prodávající”).
1.3 Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku online kurzu Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ / „Kupující”)

2. Předmět služby
2.1 Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k video lekcím uložených na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serverech hybejsechytre.cz (dále jen „online kurz“).
2.2 Ukázková videa slouží jako úvod k online kurzu a k ověření technické dostupnosti pro Uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

3. Rozsah služby
3.1 Uhrazením ceny online kurzu získává Uživatel právo na přístup do členské sekce k objednanému online kurzu „Hýbej se chytře“ Poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje a to po dobu jednoho roku od zaplacení kurzu.

4. Práva a povinnosti Uživatele
4.1 Uživatel je povinen uhradit jednorázově a bez prodlení cenu online kurzu stanovenou na webových stránkách Prodávajícího, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).
4.2 Uživatel má právo využívat služby objednaného online kurzu.
4.3 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky online kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný online kurz.
4.4 Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.
4.5 V případě, že bude Uživatel jednat způsobem, který porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy nebo který je způsobilé poškodit Poskytovatele, může Poskytovatel Uživateli bez náhrady přístup k online kurzu odebrat. Poskytovatel i Prodávající je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

5. Objednávka
5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky na webové stránce Prodávajícího. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a Prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu přístup do online kurzu Poskytovatele a to včetně všech bonusů. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami Poskytovatele pro nákup na webové stránce https://zhubnichytre.cz/vseobecne-obchodni-podminky-hsch/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, faktura
6.1 Na webové stránce s objednávkovým formulářem je uvedená kupní cena online kurzu. Prodávající není plátcem DPH. V případě nabídky akční ceny s časově omezenou platností, ztrácí kupující po vypršení nabídky nárok na vymahatelnost akční ceny.

6.2 Smluvní pokuta
Pokud Kupující nezaplatil Prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
6.3 Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení online kurzu. Fakturu kupující obdrží elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím jako e-mail, který Kupující uvedl v objednávce a vyplnil jej v objednávkovém formuláři jako e-mail kontaktní. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

7. Způsob a forma platby

7.1 Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

7.2 Možnosti plateb
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro, Diners Club International.
b) Online platebním tlačítkem s předvyplněným platebním příkazem: Raiffeisen Bank, Komerční banka, mBank, Fio, Platba24.
c) Bankovním převodem: ČSOB, Komerční banka, mBank, Raiffeisen Bank, GE Money, UniCredit Bank, Fio, Česká spořitelna, Air bank, Equa Bank, Sberbank, ING, LBBW, Zuno, Citibank.

7.3 Forma platby
Kupující uhradí celou kupní cenu ihned (v případě platby kartou) po odeslání objednávkového formuláře, popř. do 5 dnů po obdržení faktury (v případě bankovního převodu).

7.4 Bonusy
Všechny bonusy, na které má Kupující nárok, budou zpřístupněny Poskytovatelem v online členské sekci „Hýbej se chytře“ v průběhu online kurzu, a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a Kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

8. Garance vrácení peněz
8.1 Za své produkty společnost Smart Info s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz v rozsahu oboustranně sjednaných podmínek, uvedených v těchto podmínkách.
8.2 Po zakoupení online kurzu má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 21 dnů od aktivace kurzu „Hýbej se chytře“. Aktivaci je možné odložit až 3 měsíce od zakoupení kurzu a pokud tak nebude učiněno, začíná běžet garanční doba 21 dnů pro vrácení peněz bez udání důvodu.
8.3 Odstoupení je možno provést elektronickou formou zasláním e-mailu na adresu info@hybejsechytre.cz. Výše zmíněný e-mail musí obsahovat prohlášení Kupujícího o odstoupení od Smlouvy, číslo účtu, na který má být částka zaslána, uvedení data koupě a přiloženou kopii faktury. Kupujícímu bude Prodávajícím zaslán dobropis v plné výši kupní ceny online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy a to formou bankovního převodu na účet, uvedený Kupujícím v odstoupení od Smlouvy. Kupujícímu, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, bude znemožněn a nemá nárok na přístup do členské sekce a všech bonusů souvisejících s členskou sekcí online kurzu „Hýbej se chytře“.

9. Práva a povinnosti Poskytovatele
9.1 Poskytovatel má povinnost nastavit a zaslat Kupujícímu přístupová práva k objednanému online kurzu do 7 pracovních dnů od připsání platby na účet Poskytovatele.
9.2 Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Kupujícího k online kurzu za předpokladu, že Kupující bude porušovat článek číslo 10 – Ochrana autorských práv – uvedeného v těchto podmínkách.
9.3 Poskytovatel má poskytnut souhlas Kupujícího zasílat mu reklamních sdělení o svých dalších službách, a to prostřednictvím Kupujícím poskytnuté e-mailové adresy a telefonního čísla Kupujícího, přičemž Kupující s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Kupující v případě, že mu toto Kupující sdělí e-mailovou zprávou.
9.4 Kupující nemá v případě výpadku serveru, který není zaviněn Poskytovatelem, žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

10. Ochrana autorských práv
10.1 Online kurz „Hýbej se chytře” je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace, nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
10.2 Uživatel se zavazuje nestahovat videa z online kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line nebo online médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio video záznamy přehrávaného videa v rámci online kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním Poskytovatele a těmito smluvními podmínkami.
10.3 Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), skrz které se provádí autorizace přístupu k online kurzu „Hýbej se chytře”. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.
10.4 V případě porušení ustanovení bodu 10.2 a 10.3 je Poskytovatel oprávněn vymáhat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy:  jedno-sto-tisíc-korun-českých). Souhlasem s přijetím těchto Obchodních podmínek přijímá Kupující sankci v plné výši a bez odporu.

 

11. Závěrečná ustanovení
11.1 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel a Prodávající uchovávají ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce online kurzu „Hýbej se chytře”, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem a Prodávajícím, nestanoví-li  zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
11.2 Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
11.3 Uživatel byl seznámen s tím, že všechny informace poskytované v rámci online kurzu Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel ani Prodávající neodpovídají za způsob, jakým Uživatel jejich rady aplikuje v praxi, a proto nepřebírají odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Rozhodnutí o zvolené pohybové aktivitě, způsobu stravování nebo volbě životního stylu je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nebo Prodávajícího a Uživatele nedopadá.
11.4 Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem nebo Prodávajícím a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
11.5 Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem nebo Prodávajícím a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu) na adresách uvedených s této Smlouvě a objednávce Uživatele.
11.6 Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1. 12. 2017. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn a bude mu dána možnost smlouvu s Prodávajícím z tohoto důvodu vypovědět.